นางรัตนา ทองสีนุช

ครูชำนาญการ

โรงเรียนอนุบาลปัตตานี อ. เมือง จ. ปัตตานี 94000

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 1

       
ชื่อผลงาน
  รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกที่เป็นกระบวนการแก้ปัญหา เรื่องโจทย์ปัญหาร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
บทคัดย่อ
  บทคัดย่อ
เครื่อมือ
  แบบฝึก
 
  เฉลยแบบฝึก
 

 


 Counter .